به هنگام استفاده از راهنمای خرید ساندویچ پانل ها باید بدانید که در ساندویچ پانل ها توجه به نوع کاربری سازه اهمیت دارد؛ به طور مثال در صورت استفاده برای محیط های سرد خانه ای یا کانتینر های یخچالی، به منظور دستیابی به عملکرد بهتر باید از ساندویچ پانل سرد خانه ای استفاده شود. بنابراین حتما در خصوص نوع استفاده و کاربرد سازه مورد استفاده خود با کارشناس مربوطه مشورت نمایید.